lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ฟรีแจกแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2560

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
9 เดือนที่ผ่านมา

WMSC

ตัววอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ในปี 2560 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ อํานาจหน้าที่ ของกรมชลประทาน บทบาทภารกิจ จรรยาบรรณ พนักงาน ของกรมชลประทาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ระบบส่งน้ำแบบต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับคลองส่งน้ำ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านการชลประทาน ความรู้ด้านหลักการชลประทาน ดินเกี่ยวข้องกับการชลประทานอย่างไร น้ำเพื่อประโยชน์ต่องานชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช สภาพแวดล้อม ต่องานด้านชลประทาน และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกรมชลประทาน ต้องรู้!!

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ตามเครื่องหมายราชการของกรมชลประทานได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. อำนาจ บริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรมและการตัดสินแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ข. การให้น้ำแก่มนุษยชาติ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ค. การจัดการน้ำเพื่อมนุษยชาติ และเพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ง. การบริหารจัดการน้ำ ด้วย อำนาจอันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรม

 

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?

ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล

ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ

ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

 

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ?

ก. ดําเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร

ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร

ค. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งน้ำไปยังบ้านเรือนอาคาร และจัดเก็บเงินค่าน้ำจากประชาชน

ง. ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

ข้อที่ 4. โครงการงานชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานใด ?

ก. กรมเจ้าท่า

ข. กรมชลประทาน

ค. โดยเอกชน คือบริษัทชลประทานสยาม

ง. โดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม

 

ข้อที่ 5. เจ้ากรมคลองคนแรกของประเทศไทย คือบุคคลตามข้อใด ?

ก. เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์

ข. พระยาบำเรอบริรักษ์

ค. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด

ง. เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์

 

ข้อที่ 6. ข้อใดคือโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ?

ก. โครงการก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

ข. โครงการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก ของแม่น้ำเจ้าพระยา

ค. โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำ คือ เขื่อนพระราม 6

ง. โครงการแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิต

 

ข้อที่ 7. กรมทดน้ำ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กรมชลประทาน ในปีใด ?

ก. พ.ศ. 2460

ข. พ.ศ. 2470

ค. พ.ศ. 2480

ง. พ.ศ. 2490

 

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ?

ก. เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช

ข. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก

ค. เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น

ง. เพื่อใช้ในการคมนาคมทางน้ำ

 

ข้อที่ 9. คำว่า “หัวงาน” (Headworks) ของโครงการชลประทาน หมายถึง ?

ก. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด

ข. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตโครงการชลประทาน

ค. กิจกรรมเกี่ยวกับการให้น้ำและการใช้น้ำสำหรับพืชในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร

ง. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดซึ่งสร้างไว้ที่แหล่งน้ำอันเป็นต้นน้ำของโครงการชลประทาน

 

ข้อที่ 10. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด คือ ?

ก. การปลูกพืชในน้ำ

ข. ระบบส่งน้ำของโครงการชลประทาน

ค. งานชลประทาน

ง. โครงการชลประทาน

 

ข้อที่ 11. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ และการวิเคราะห์สภาพน้ำในแหล่งน้ำ จัดเป็นการศึกษาการวางโครงการชลประทานด้านใด ?

ก. การศึกษาด้านสภาวะแวดล้อม

ข. การศึกษาด้านการเกษตร

ค. การศึกษาด้านวิศวกรรม

ง. การศึกษาด้านสังคม

 

ข้อที่ 12. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?

ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน

ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

 

ข้อที่ 13. ประเทศไทยมีความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเฉลี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปี ?

ก. ประมาน 106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข. ประมาน 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร

ค. ประมาน 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร

ง. ประมาน 52,450 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ข้อที่ 14. เขื่อนเก็บกักน้ำคือเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานตามข้อใด ?

ก. เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงเวลาน้ำมากเกินความต้องการไว้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ

ข. สำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ

ค. เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ง. เพื่อการอุปโภคบริโภค

 

ข้อที่ 15. เขื่อนสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ คือเขื่อนชนิดใด ?

ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ

ข. เขื่อนระบายน้ำ

ค. เขื่อนทดน้ำ

ง. เขื่อนคอนกรีต

 

ข้อที่ 16. mass concrete or masonry weirs คือ ?

ก. ฝายคอนกรีตล้วนหรือฝายหินก่อ

ข. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

ค. ฝายยาง

ง. ฝ่ายดิน

 

ข้อที่ 17. ฝายที่สามารถควบคุมการพองตัวและยุบตัวด้วยน้ำ หรือ อากาศเพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำเหนือฝาย สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งคือฝ่ายชนิดใด ?

ก. ฝายคอนกรีต

ข. ฝายยาง

ค. ฝายไม้

ง. ฝายลูกโป่ง

 

ข้อที่ 18. คลองที่สร้างแยกจากคลองสายใหญ่ (Main Canal) คือ ?

ก. คลองส่งน้ำสายซอย (Lateral)

ข. คลองส่งน้ำสายแยกซอย (Sub-Lateral)

ค. คูส่งน้ำ (Farm Ditch)

ง. คลองส่งน้ำเข้านา (FTO)

 

ข้อที่ 19. “Distributary Head Regulators” มีความหมายตรงกับข้อใด?

ก. ประตูระบายปากคลองซอย

ข. ประตูระบายปลายคลองส่งน้ำ

ค. ประตูระบายทดน้ำกลางคลอง

ง. ประตูระบายทดน้ำปากคลอง

 

ข้อที่ 20. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method)

ก. ถ้าปิด FTO ขณะฝนตก น้ำอาจไหลล้นคันคลอง

ข. ระบบเล็ก ค่าลงทุนถูก

ค. ส่งน้ำง่าย ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาก

ง. ถ้าเป็นคลองดิน ตลิ่งแข็งแรง ควบคุมวัชพืชได้

 

แนวข้อสอบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การชลประทาน” ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค

ข. ทางน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา 5 ว่าเป็นทางน้ำชลประทาน

ค. เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน

ง. สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ำเพื่อทด กัก กั้น หรือระบายน้ำ ณ ที่อื่นอันมิใช่ที่มาแห่งน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้

 

ข้อที่ 2. อัตราค่าชลประทานสำหรับการใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละเท่าไหร่ ?

ก. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสิบห้าสตางค์

ข. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสามสิบสตางค์

ค. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบสตางค์

ง. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์

 

ข้อที่ 3. อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือจากผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละกี่บาทต่อปี ?

ก. ไร่ละ 5 บาทต่อปี

ข. ไร่ละ 10 บาทต่อปี

ค. ไร่ละ 15 บาทต่อปี

ง. ไร่ละ 500 บาทต่อปี

 

ข้อที่ 4. ข้อใดคือโทษ ของผู้ที่ทำให้ประตูน้ำที่ใช้ในการชลประทานเสียหาย ?

ก. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี

ข. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี

ค. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ง. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

ข้อที่ 5. ข้อใดคือโทษของผู้ที่ปิดหรือเปิดประตูน้ำ เขื่อนระบาย โดยไม่ได้รับอนุญาติ ?

ก. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี

ข. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี

ค. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ง. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526

ข้อที่ 6. แหล่งน้ําที่นําน้ํามาใช้ในการผลิตน้ําประปาของการประปา ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 คือ ?

ก. แหล่งน้ําดิบ

ข. คลองประปา

ค. คลองขังน้ํา

ง. คลองรับน้ํา

 

ข้อที่ 7. หากผู้ใดจับสัตว์น้ําในคลองประปา คลองรับน้ํา หรือเขตหวงห้าม ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?

ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ค. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 

ข้อที่ 8. หากผู้ใดทําลายหรือทําให้เสียหายแก่คันคลอง ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?

ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ค. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ?

ก. เนื่องจากบ้านเมืองเจริญขึ้น จึงต้องมีการออกกฎหมายเพื่อดูแลคลองประปาในเขตของการประปานครหลวง

ข. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการรักษาคลองประปาซึ่งได้ตราขึ้นไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ล้าสมัย

ค. เนื่องจากเริ่มมีการจัดตั้งการประปา จึงต้องมีการตรากฎหมายให้กับหน่วยงาน

ง. เนื่องจากคลองประปาในเขตของการประปานครหลวง ไม่มีผู้ดูแล

 

ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545

ข้อที่ 10. ข้อใดคืออํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ตามกฎกระทรวงนี้ ?

ก. ดําเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ํา เพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม

ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการไม่ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ําซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน

ค. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ง. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ผู้ว่าการหรือนายยกรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน

 

ข้อที่ 11. ข้อใดจัดเป็นส่วนราชการกรมชลประทาน ?

ก. สํานักงานเลขานุการ

ข. กองการเงินและบัญชี

ค. กองแผนงานและพัสดุ

ง. ศูนย์สารสนเทศเครื่องจักกล

 

ข้อที่ 12. สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา จัดเป็นส่วนราชการกรมชลประทาน มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. กําหนดนโยบายและแผนงานการดําเนินการทางวิชาการด้านอุทกวิทยา และการจัดการน้ําของกรม

ข. กําหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านอุทกวิทยา เพื่อเป็นแนวทางการใช้งาน

ค. ดําเนินการสํารวจสถิติข้อมูลอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอนคุณภาพน้ําของแหล่งน้ําธรรมชาติและในเขตโครงการชลประทาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 13. การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลอง เพื่อพัฒนารูปแบบอาคารชลประทานแก้ไขปัญหาวัชพืช ตลอดจนเพื่อ เป็นแหล่งข้อมูลในวิชาการด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และการเกษตรจัดเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดของ กรมชลประทาน ?

ก. สํานักวิจัยและพัฒนา

ข. สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล

ค. สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ง. สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 6 วัน (วันที่ 11 – 16 เม.ย.) ในช่วงสงกรานต์ ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้นกี่ราย ?

ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 14 ราย

ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 24 ราย

ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 335 ราย

ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 439 ราย

 

ข้อที่ 2. จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 คือจังหวัดใด ?

ก. จังหวัดนครราชสีมา

ข. จังหวัดเชียงใหม่

ค. จังหวัดนครสวรรค์

ง. จังหวัดชลบุรี

 

ข้อที่ 3. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ว่ามีโอกาสขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 1.4%

ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.4%

ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.4%

ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.4%

 

ข้อที่ 4. จากข้อที่ 3 คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2560 ของประเทศไทยอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.2%

ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.1%

ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.2%

ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.3%

 

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ?

ก. สัดส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมีผลทำให้อำนาจซื้อของภาคครัวเรือนลดต่ำลง

ข. การดำเนินนโยบายการเงินผ่านการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP 1 วัน) ในระดับต่ำใกล้เคียง 1.50%

ค. สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลข NPLs

ง. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจโดยเน้นพึ่งพาสินค้าในประเทศ และลดการนำเข้า

 

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออัตราภาษีของผู้ที่มีรายได้ 500,001 – 750,000 บาท ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 ?

ก. อัตราภาษี (ร้อยละ) 5 เปอร์เซ็นต์

ข. อัตราภาษี (ร้อยละ) 10 เปอร์เซ็นต์

ค. อัตราภาษี (ร้อยละ) 15 เปอร์เซ็นต์

ง. อัตราภาษี (ร้อยละ) 20 เปอร์เซ็นต์

 

ข้อที่ 7. จากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2560 ได้กำหนดค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็นกี่บาท ?

ก. 40,000 บาท

ข. 50,000 บาท

ค. 60,000 บาท

ง. 80,000 บาท

 

ข้อที่ 8. เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ได้ระดมยิงขีปนาวุธนำวิถีร่อนนำวิถีระยะไกล ‘โทมาฮอว์ก’ โจมตีฐานทัพอากาศในเมืองใดของซีเรีย ?

ก. เมืองฮอมส์

ข. เมืองดามัสกัส

ค. เมืองอัรร็อกเกาะฮ์

ง. เมืองอัลลาษิกียะฮ์

 

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 ข้อใดคือสาเหตุของการโจมตีในครั้งนี้ ?

ก. เพื่อตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรีย ที่ต้องสงสัยใช้อาวุธเคมีโจมตีเมืองอื่นอย่างโหดเหี้ยม

ข. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่เข้าร่วมกับจีน และเกาหลีเหนือ

ค. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่เข้าร่วมกับรัสเซีย

ง. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่ต้องสงสัยใช้อาวุธเคมีโจมตีเมืองที่กบฏยึดครองอย่างโหดเหี้ยม

 

ข้อที่ 10. จากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าและระเบิดหม้อแปลงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อกลางดึกวันที่ 7 เมษายน 2560 ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหรือสายส่ง 115 KV ของ กฟผ. เสียหายไปกี่ต้น ?

ก. 5 ต้น

ข. 6 ต้น

ค. 7 ต้น

ง. 8 ต้น

 

ติดตามแนวข้อสอบพร้อมเฉลยที่ https://www.โหลดแนวข้อสอบราชการ.com/category/27/

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

NEW PRODUCT

CATEGORY

CONTACT US

0828551615
facebooktwitter

หน้าที่เข้าชม2,011,367 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,486,594 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 ก.พ. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก