lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ตัวอย่างแนวข้อสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เจ้าของร้าน

 Screen Shot 2017-05-06 at 11.39.42 AM

ตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมสอบในปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ต้องรู้!

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. ต้นกําเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?

ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดินเป็นคนแรก ?

ก. นายอีฟลอริโอ

ข. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา

ค. นายพรชัย จํารูญพานิชย์กุล

ง. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

 

ข้อที่ 3. ข้อใดคืออํานาจตรวจสอบการเงินแผ่นดินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ?

ก. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ข. ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีและงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน

ค. ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ?

ก. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.

ข. ออกคําสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.

ค. ให้คําปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คณะรัฐมนตรี

ง. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ

 

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ?

ก. ให้คําปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ คตง.

ข. กําหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สําหรับหน่วยรับตรวจ

ค. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ง. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

 

ข้อที่ 6. คณะกรรมการตามข้อใดมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ?

ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)

ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 

ที่ 7. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) จัดทําขึ้นจากการระดมความคิดเห็น และการบูรณาการแนวความคิดของบุคคลตามข้อใด ?

ก. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

 

ข้อที่ 8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?

ก. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง

ข. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและ ทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค. องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนําด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

ง. สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ

 

ข้อที่ 9. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการไว้ทั้งหมดกี่มิติ ?

ก. 3 มิติ

ข. 4 มิติ

ค. 5 มิติ

ง. 6 มิติ

 

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) ?

ก. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างบูรณาการ

ข. เพื่อเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือที่ดี กับองค์กรทั้งในประเทศ ต่างประเทศและระหว่าง ประเทศ

ค. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบเชิงรุกและการตรวจสอบ เชิงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึง การติดตาม การดําเนินโครงการของรัฐบาล

ง. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความเป็นอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการบัญชี 

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

ข้อที่ 1. บุคคลในข้อใด ไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี ?

ก. นางสาวเอ มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย

ข. นายบี มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติลาว

ค. นายซี สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี

ง. นางดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก

 

ข้อที่ 2. ข้อใดผิด ?

ก. การประชุมใหญ่อื่นนอกจากการประชุมใหญ่สามัญ เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ

ข. มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี อย่างน้อยปีละ2 ครั้ง

ค. นายกสภาวิชาชีพบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ง. ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน จึงเป็นองค์ประชุม

 

ข้อที่ 3. เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว เห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 39 ให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ?

ก. 30 วัน

ข. 45 วัน

ค. 60 วัน

ง. 90 วัน

 

ข้อที่ 4. ผู้ทำบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีต้อง ไม่มี คุณสมบัติดังข้อใด ?

ก. ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ข. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำบัญชีเป็นภาษาไทยได้

ค. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ง. ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

 

ข้อที่ 5. ข้อใด ไม่ใช่ โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ?

ก. ตักเตือนเป็นหนังสือ

ข. เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ค. พักใช้ใบอนุญาต มีกำหนดเวลา แต่ไม่เกินสามปี

ง. ห้ามการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีกำหนดเวลา แต่ไม่เกินหนึ่งปี

 

ข้อที่ 6. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ ?

ก. ไม่ดำรงกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้

ข. ไม่ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี

ค. คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ ไม่เกินสิบห้าคน

ง. เป็นสมาชิกวิสามัญ

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้อง ?

A : กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นสำนักงานกลางบัญชี

B : การจัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ ไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก. A ถูก B ถูก

ข. A ถูก B ผิด

ค. A ผิด B ถูก

ง. A ผิด B ผิด

 

ข้อที่ 8. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในกี่เดือนนับแต่วันเริ่ม ทำบัญชี ?

ก. 3 เดือน

ข. 6 เดือน

ค. 9 เดือน

ง. 12 เดือน

 

ข้อที่ 9. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลง บัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปีนับแต่วันปิดบัญชี ?

ก. 1 ปี

ข. 3 ปี

ค. 5 ปี

ง. 8 ปี

 

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้อง เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิจ โดยมิได้มีการชำระบัญชี ?

A : ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชี

B : สารวัตรบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด

ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

 

ข้อที่ 11. นางสาวซีลงรายการเท็จ แก้ไข รายการในบัญชี เพื่อให้ผิดความเป็นจริง นางสาวซี จะได้รับบทกำหนดโทษ ดังข้อใด ?

ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี

ข. ปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท

ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

ข้อที่ 12. ข้อใด ถูกต้อง ?

A : “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

B : “งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ก. A ถูก B ถูก

ข. A ถูก B ผิด

ค. A ผิด B ถูก

ง. A ผิด B ผิด

 

ข้อที่ 13. ข้อใดถือเป็นองค์ประกอบของงบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา ?

ก. รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ข. รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ

ค. คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่เสนอขอกู้เพิ่มเติม

ง. ถูกทุกข้อ

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผู้รับตรวจ” ตาม พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ

ข. หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ

ค. หัวหน้าส่วนองค์กรเอกชน หัวหน้าหน่วยงานองค์กรเอกชนผู้รับผิดชอบในการรับตรวจ

ง. หน่วยงานที่รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 

ข้อที่ 2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

ข. ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสำหรับหน่วยรับตรวจ

ค. เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 3. การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและขอบเขตหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?

ก. ผู้ว่าการ

ข. คณะกรรมการ

ค. ประธานกรรมการ

ง. รัฐมนตรี

 

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?

ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ค. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ง. ผู้ตรวจสอบ ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรี และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้ง

 

ข้อที่ 5. นอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน ข้อใดจัดเป็นรายได้ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?

ก. เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ข. ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ค. ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 6. ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้องได้รับโทษตามข้อใด ?

ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือน

ข. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข้อที่ 7. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?

ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือน

ข. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข้อที่ 8. ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยึด อายัดมา ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?

ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี

ข. ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ดูรายละเอียดแนวข้อสอบพร้อมเฉลยที https://www.โหลดแนวข้อสอบราชการ.com/category/233/

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

NEW PRODUCT

CATEGORY

หน้าที่เข้าชม2,220,280 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,641,422 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 มิ.ย. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก