lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4

เจ้าของร้าน

  Screen Shot 2017-04-18 at 5.30.51 PM

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของวิสัยทัศน์ (Vision) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. นายหนึ่งเล่า ว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย

ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง

ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 

ข้อที่ 2. ข้อใดคือพันธกิจ (Mission) ของ ธ.ก.ส. เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ ?

ก. พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ

ค. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 3. ประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ?

ก. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล

ข. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 4. ตามประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้นกี่ประการ ?

ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 3 ประการ

ข. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 4 ประการ

ค. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 5 ประการ

ง. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 6 ประการ

 

ข้อที่ 5. พื้นสีน้ำเงิน ในตราสัญลักษณ์ของ ธ.ก.ส. หมายถึงอะไร ?

ก. สีของกระทรวงการคลัง ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

ข. สีของพระมากษัตริย์ ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

ค. สีที่แสดงถึงความเยือกเย็น เป็นที่พึ่งของประชนชนได้ทุกเมื่อ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติกำหนดตราของธนาคารใหม่ เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม และง่ายต่อการจดจำในวันที่เท่าไหร่ ?

ก. วันที่ 8 มีนาคม 2528

ข. วันที่ 18 มีนาคม 2528

ค. วันที่ 28 มีนาคม 2528

ง. วันที่ 8 เมษายน 2528

 

ข้อที่ 7. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. วิจัยและพัฒนานโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด

ข. กำหนดทิศทางในงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส.

ค. กำหนดนโยบายแผนพัฒนาของ ธ.ก.ส ตลอดจนกำกับดูแลงานวิจัยให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด

ง. กำหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส. ตลอดจนกำกับดูแลแผนงาน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด

 

ข้อที่ 8. ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง ?

ก. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันกาล

ข. มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง

ค. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ?

ก. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต และ Facebook เป็นต้น

ข. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ/วารสาร จดหมาย และรายงานประจำปี เป็นต้น

ค. สื่อสารมวลชน เช่น สถานีวิทยุส่วนกลางและสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ เป็นต้น

ง. ถูกทุกข้อ

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

ข้อที่ 10. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ ?

ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร ประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้

ข. ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม

ค. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดําเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการ จัดตั้งสหกรณ์

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 11. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉบับใด ประกาศใช้เฉพาะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตร ?

ก. ฉบับที่ 4

ข. ฉบับที่ 5

ค. ฉบับที่ 6

ง. ฉบับที่ 7

 

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่ใช่อำนาจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินงานของธนาคาร ?

ก. ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุน

ข. รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น

ค. กู้ยืมเงินตามที่ผู้จัดการเห็นสมควร

ง. ออกสลากออมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ข้อที่ 13. ตามพระราชบัญญัตินี้บุคคลในข้อใดคือ “เกษตรกร” ?

ก. นายเอ ทำนาเกลือ

ข. นายบี เลี้ยงครั่ง

ค. นายซี การเลี้ยงไหมและสาวไหม

ง. ถูกทุกข้อ

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ว่ามีโอกาสขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 1.4%

ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.4%

ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.4%

ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.4%

 

ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2560 ของประเทศไทยอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.2%

ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.1%

ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.2%

ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.3%

 

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ?

ก. สัดส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมีผลทำให้อำนาจซื้อของภาคครัวเรือนลดต่ำลง

ข. การดำเนินนโยบายการเงินผ่านการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP 1 วัน) ในระดับต่ำใกล้เคียง 1.50%

ค. สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลข NPLs

ง. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจโดยเน้นพึ่งพาสินค้าในประเทศ และลดการนำเข้า

 

ข้อที่ 4. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 6 วัน (วันที่ 11 – 16 เม.ย.) ในช่วงสงกรานต์ ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้นกี่ราย ?

ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 14 ราย

ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 24 ราย

ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 335 ราย

ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 439 ราย

 

ข้อที่ 5. จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 คือจังหวัดใด ?

ก. จังหวัดนครราชสีมา

ข. จังหวัดเชียงใหม่

ค. จังหวัดนครสวรรค์

ง. จังหวัดชลบุรี

 

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออัตราภาษีของผู้ที่มีรายได้ 500,001 – 750,000 บาท ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 ?

ก. อัตราภาษี (ร้อยละ) 5 เปอร์เซ็นต์

ข. อัตราภาษี (ร้อยละ) 10 เปอร์เซ็นต์

ค. อัตราภาษี (ร้อยละ) 15 เปอร์เซ็นต์

ง. อัตราภาษี (ร้อยละ) 20 เปอร์เซ็นต์

 

ข้อที่ 7. จากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2560 ได้กำหนดค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็นกี่บาท ?

ก. 40,000 บาท

ข. 50,000 บาท

ค. 60,000 บาท

ง. 80,000 บาท

 

ข้อที่ 8. เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ได้ระดมยิงขีปนาวุธนำวิถีร่อนนำวิถีระยะไกล ‘โทมาฮอว์ก’ โจมตีฐานทัพอากาศในเมืองใดของซีเรีย ?

ก. เมืองฮอมส์

ข. เมืองดามัสกัส

ค. เมืองอัรร็อกเกาะฮ์

ง. เมืองอัลลาษิกียะฮ์

 

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 ข้อใดคือสาเหตุของการโจมตีในครั้งนี้ ?

ก. เพื่อตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรีย ที่ต้องสงสัยใช้อาวุธเคมีโจมตีเมืองอื่นอย่างโหดเหี้ยม

ข. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่เข้าร่วมกับจีน และเกาหลีเหนือ

ค. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่เข้าร่วมกับรัสเซีย

ง. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่ต้องสงสัยใช้อาวุธเคมีโจมตีเมืองที่กบฏยึดครองอย่างโหดเหี้ยม

 

ข้อที่ 10. จากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าและระเบิดหม้อแปลงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อกลางดึกวันที่ 7 เมษายน 2560 ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหรือสายส่ง 115 KV ของ กฟผ. เสียหายไปกี่ต้น ?

ก. 5 ต้น

ข. 6 ต้น

ค. 7 ต้น

ง. 8 ต้น

 

แนวข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของสินเชื่อในแง่ของการค้าได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. ความสามารถที่จะได้รับสินค้าหรือบริการไปใช้ก่อนโดยมีข้อตกลงว่าจะมีการชำระคืนสินค้าหรือบริการต่อไปในภายหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

ข. ความเชื่อถือที่ผู้ขายมีต่อผู้ชื้อและยอมมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ชื้อไปก่อนโดยมีข้อตกลงว่าจะชำระค่าสินค้าหรือบริการในวันข้างหน้า

ค. บริการชนิดหนึ่งของสถาบันการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ หลักสถาบันการเงินและมีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบธุรกิจของชุมชนด้วย

ง. ความเชื่อถือที่สถาบันการเงินยอมมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ชื้อไปก่อนโดยมีข้อตกลงว่าจะชำระค่าสินค้าหรือบริการในวันข้างหน้า

 

ข้อที่ 2. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน ?

ก. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน

ข. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน

ค. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

ง. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน

 

ข้อที่ 3. กระบวนการสุดท้ายในการให้สินเชื่อคือ ?

ก. Credit Transaction

ข. Credit Standing

ค. Credit Instrument

ง. ผิดทุกข้อ

 

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่หลัก 5’C ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ?

ก. อุปนิสัยของลูกค้า

ข. ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

ค. หลักประกันของลูกค้า

ง. อายุของลูกค้า

 

ข้อที่ 5. ตามหลัก 5’C ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อ ?

ก. CAPACITY

ข. CAPITAL

ค. COLLATERALS

ง. CONDITION

 

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ D/E RATIO ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. สัดส่วนระหว่างเงินทุนกับหนี้

ข. สัดส่วนระหว่างเงินหนี้กับเงินทุน

ค. สัดส่วนระหว่างเงินกู้กับทรัพย์สิน

ง. สัดส่วนระหว่างทรัพย์สินกับสินทรัพย์

 

ข้อที่ 7. บ่อยครั้งที่ธนาคารจะให้สินเชื่อชนิดที่ไม่มีหลักประกัน (CLEAN BASIS) เนื่องจากสาเหตุตามข้อใด ?

ก. เนื่องจากเห็นว่าลูกค้ามีฐานะทางการเงินดี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม

ข. เนื่องจากเห็นว่าลูกค้าติดต่อกับธนาคารมาเป็นเวลานาน

ค. เนื่องจากเห็นว่าลูกค้ามีเงินอยู่ในบัญชีมาก

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการกำหนดนโยบายสินเชื่อ (CREDIT POLICY) ?

ก. กำไร

ข. สินทรัพย์

ค. สภาพคล่อง

ง. ความเสี่ยง

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่บกพร่อง ?

ก. การมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

ข. มีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้คืน

ค. การกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่เหมาะสม

ง. DOUBLE FINANCING

 

ข้อที่ 10. ขั้นตอนใดในการอำนวยสินเชื่อที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น อาจทำให้ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย ?

ก. การวิเคราะห์สินเชื่อ (CREDIT POLICY)

ข. พิธีการทางด้านสินเชื่อ

ค. การสอบทานสินเชื่อ

ง. การแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

 

ข้อที่ 11. EVALUATE NEWLY GRANTED LOAN คือ ?

ก. การตรวจสอบการใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติใหม่ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

ข. เป็นการสอบทานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าหรือมีผลกระทบต่อหลักประกันของลูกค้า

ค. คือการสอบทานที่กำหนดอาจจะเป็น 6 เดือนต่อครั้งหรือปีละครั้ง

ง. กรณีสอบทาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในสายงานสินเชื่อ

 

ข้อที่ 12. ข้อใดคือการแก้ปัญหาของการเกิดหนี้ที่มีปัญหาได้ดีที่สุด ?

ก. มีการสอบทานสินเชื่อ (CREDIT REVIEW) อย่างสม่ำเสมอ

ข. มีการตรวจสอบธุรกิจทุกๆ สองปี

ค. มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทุกๆ สองปี

ง. ลดวงเงินในการปล่อยกู้

 

ข้อที่ 13. ข้อใดคือวิธีการคำนวณหาความสามารถในการชำระหนี้ (DSR) ?

ก. ภาระหนี้ทั้งหมด บวกด้วย รายได้สุทธิ

ข. ภาระหนี้ทั้งหมด ลบด้วย รายได้สุทธิ

ค. ภาระหนี้ทั้งหมด คูณด้วย รายได้สุทธิ

ง. ภาระหนี้ทั้งหมด หารด้วย รายได้สุทธิ

 

ข้อที่ 14. ข้อใดแสดงคำตอบจากการคำนวณหาความสามารถในการชำระหนี้ (DSR) ได้ถูกต้อง ?

ก. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้ยังไม่หัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 18,000 บาทเพื่อนำเงินไปชำระหนี้

ข. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้หลังหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 18,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้

ค. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้ยังไม่หัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 20,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้

ง. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้หลังหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 20,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้

 

ข้อที่ 16. ตราสารที่ผู้สั่งสินค้าเข้าทำไว้ต่อธนาคารโดยอาศัยความเชื่อถือที่ธนาคารมีต่อลูกค้าและลูกค้าให้คำรับรองว่าธนาคารมีกรรมสิทธิในสินค้านั้น และมีอำนาจที่จะเรียกกลับคืนมาหรือทำการจำหน่ายแทนได้ทุกโอกาสคือ ?

ก. Trust Receipt

ข. Packing Credit

ค. Foreign Letter of Credit

ง. Local Letter of Credit

 

ข้อที่ 17. ข้อใดคือประโยชน์ของ Syndicate Loan ?

ก. มีบุคคล 2 ฝ่าย (ผู้กู้และผู้ให้กู้) เท่านั้น การเจรจาก็ไม่จำเป็นต้องมากมายหลายพวก

ข. ให้วงเงินการกู้มากกว่าธนาคาร

ค. สามารถกูได้เกินวงเงินหรือเครดิตของตนเอง

ง. สามารถเลื่อนการชำระหนี้ออกไปได้

 

ข้อที่ 18. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินค่าความเสี่ยงในสินเชื่อ ?

ก. ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

ข. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ค. ผู้จัดการฝ่ายขาย

ง. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 

ข้อที่ 19. สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของ ธ.ก.ส. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้เป็นเกษตรกรเพื่อนำไปประกอบกิจกรรมตามข้อใด ?

ก. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปซื้อสินค้าจากการเกษตร

ข. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้เป็นเกษตรกรเพื่อนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา การทำไร่ การเลี้ยงสัตว์

ค. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้ประกอบการด้านประมงเพื่อนำไปซื้อสินค้าจากการประมง

ง. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

 

ข้อที่ 20. สินเชื่อวิสาหกิจชุมชนของ ธ.ก.ส. เป็นการให้กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในลักษณะรวมกลุ่มมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด ?

ก. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการหรือธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งเป็นเกษตรกร

ข. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การจัดการ การเงิน และอื่นๆ แก่กลุ่มผู้ประกอบการ อย่างเป็นระบบและครบวงจร

ค. เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 21. ข้อใดคือประโยน์ของ BAAC Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Android ใน Google Play ของ ธ.ก.ส. ?

ก. ใช้อัพเดทข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ธ.ก.ส.

ข. ใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของตู้ ATM

ค. ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อต่างๆ จาก ธ.ก.ส.

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 22. ตลาดที่อำนวยความสะดวกในการโอนหรือการเปลี่ยนมือในสินทรัพย์ทางการเงินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ออกโดยหน่วยธุรกิจ สถาบันการเงิน รัฐบาล คือ ?

ก. ตลาดหลักทรัพย์

ข. ตลาดการเงิน

ค. ตลาดตราสาร

ง. ตลาดทุนตราสาร

 

ข้อที่ 23. ข้อใดไม่ใช่บทบาทและหน้าที่ของตลาดการเงิน ?

ก. ทำให้ผู้ออมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและอื่นๆ

ข. ทำให้ผู้ลงทุนมีเงินทุนนำไปใช้ในโครงการต่างๆโดยตลาดเงินจะมีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนการระดมทุนให้กับหน่วยธุรกิจ

ค. ทำให้เกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ

ง. ใช้เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการบริหารจัดการภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

 

ข้อที่ 24. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของตลาดการเงิน ?

ก. ผู้มีเงินออม

ข. ผู้ต้องการเงินทุน

ค. Financial Assets

ง. สถาบันการศึกษา

 

ข้อที่ 25. ข้อใดจัดเป็น Financial Assets ที่ออกโดยภาคเอกชน ?

ก. government bond

ข. Bill of Exchange : B/E

ค. state enterprise bond

ง. treasury bills

 

ข้อที่ 26. แหล่งการติดต่อทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของทางการ เกิดขึ้นเองตามความจำเป็นของสภาพแวดล้อมหรือสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นๆ คือ ?

ก. ตลาดการเงินนอกระบบ

ข. ตลาดการเงินในระบบ

ค. ตลาดทุนนอกระบบ

ง. ตลาดทุนในระบบ

 

ข้อที่ 27. ข้อใดจัดเป็นตลาดการเงินนอกระบบ ?

ก. สหกรณ์ออมทรัพย์

ข. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ

ค. ตลาดหลักทรัพย์

ง. การซื้อขายเช็คที่ไม่ผ่านสถาบันการเงิน

 

ข้อที่ 28. ตลาดที่มีการซื้อขายตราสารที่มีลักษณะกึ่งตราสารหนี้และกึ่งตราสารทุนคือ ?

ก. debt instruments

ข. equity instruments

ค. hybrid instruments

ง. derivative instruments

 

ข้อที่ 29. ปัญหาการพัฒนาตลาดทุนไม่เพียงพอของตลาดการเงินไทยเกิดจากสาเหตุตามข้อใด ?

ก. เกิดขึ้นเนื่องจากความเหลื่อมล้ำของตลาดเงินกับตลาดทุนในประเทศ

ข. เกิดจากการที่ภาครัฐให้ความสนใจและส่งเสริมการพัฒนาตลาดเงินในประเทศเพิ่มขึ้น

ค. เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐบาลดำเนินการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจภาคในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ง. เกิดจาการที่ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาโครงสร้างของระบบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารที่ดำเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารสถาบันการเงิน

 

ข้อที่ 30. หน้าที่ทางการเงิน (financial function) ประกอบด้วยหน้าที่หลักคือ ?

ก. หน้าที่ในการจัดหาเงินทุน

ข. หน้าที่ในการจัดสรรเงินทุน

ค. การตัดสินใจในนโยบายเงินปันผล

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 31. ข้อใดจัดเป็น current assets ?

ก. ลูกหนี้

ข. ที่ดิน

ค. เครื่องจักร อุปกรณ์

ง. โรงงาน

 

ข้อที่ 32. จุดมุ่งหมายขั้นต้นของการบริหารการเงินคืออะไร ?

ก. ความมั่งคั่งสูงสุดของกิจการ

ข. เงินของกิจการสูงขึ้น

ค. หนี้ของกิจการสูงขึ้น

ง. รายได้ของกิจการสูงขึ้น

 

ดูรายละเอียดแนวข้อสอบที่ https://www.โหลดแนวข้อสอบราชการ.com/product/1551/

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
กัลยา
ไม่มีเฉลยหรอค่ะ
1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

NEW PRODUCT

CATEGORY

หน้าที่เข้าชม2,220,449 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,641,543 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก