lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจก แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. กองบัญชาการกองทัพไทยถูกแปรสภาพมาจากหน่วยงานตามข้อใด ?

ก. กองทัพบก

ข. กองทัพเรือ

ค. กองบัญชาการทหาร

ง. กองบัญชาการทหารสูงสุด

 

ข้อที่ 2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกองบัญชาการกองทัพไทย ?

ก. Royal Thai Armed Forces Headquarters

ข. Supreme Command Headquater

ค. Royal Thai Air Force : RTAF

ง. Royal Thai Force Air : RTFA

 

ข้อที่ 3. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกในปีใด ?

ก. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2473

ข. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2483

ค. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2493

ง. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2503

 

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนแรก ?

ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ข. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ค. จอมพล ถนอม กิตติขจร

ง. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์

 

ข้อที่ 5. ในระยะเริ่มแรกกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ฝ่าย ?

ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย

ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย

ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย

ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย

 

ข้อที่ 6. ในปีใดที่มีการแปรสภาพกรมเสนาธิการกลาโหมไปเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุด ?

ก. ในปี พ.ศ. 2502

ข. ในปี พ.ศ. 2503

ค. ในปี พ.ศ. 2504

ง. ในปี พ.ศ. 2505

 

ข้อที่ 7. ในปัจจุบันกองบัญชาการทหารสูงสุดจึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน ?

ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน

ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน

ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน

ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน

 

ข้อที่ 8. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้แปรสภาพเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยในปีใด ?

ก. ใน พ.ศ. 2485

ข. ใน พ.ศ. 2531

ค. ใน พ.ศ. 2551

ง. ใน พ.ศ. 2557

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือหน่วยงานที่อยู่ในส่วนบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย ?

ก. สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

ข. กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

ค. กรมการเงินทหาร

ง. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองทัพไทย ?

ก. คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

ข. พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไข

ค. จงรักภักดีและการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

 

ข้อที่ 11. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองทัพไทย ?

ก. กองทัพไทยเป็นกองทัพชั้นนำในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน

ข. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข

ค. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนาในอาเซียน

ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

 

ข้อที่ 12. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย ฉบับที่ 3 ถูกกำหนดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย ในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่ออะไร ?

ก. ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทยใน ส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อ มูล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ และแผนงาน สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย

ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 13. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็น…………….ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?

ก. วิสัยทัศน์

ข. พันธกิจ

ค. เป้าหมาย

ง. จุดมุ่งหมาย

 

ข้อที่ 14. กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยใน สิ่งผิดยอมรับคำวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง คือ…………….ของกองทัพไทย ?

ก. ค่านิยมของกองทัพไทย

ข. พันธกิจของกองทัพไทย

ค. วิสัยทัศน์ของกองทัพไทย

ง. เป้าหมายของกองทัพไทย

 

ข้อที่ 15. จากค่านิยมองค์การ : RTARF ของกองทัพไทยข้อใดมีความหมายตรงกับความจงรักภักดี และการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ?

ก. Respect

ข. Teamwork

ค. Responsibility

ง. Altruism

 

ข้อที่ 16. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?

ก. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรช้ันนาในการอำนวยการการ ปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

ข. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรสำหรับปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ค. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

ง. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมันคงกับประเทศเพ่ื่อนบ้านกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

 

ข้อที่ 17. แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยกล่าวถึง ?

ก. พิทักษ์ รักษา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์

ข. อำนวยการร่วม การผนึกกำลังป้องกันประเทศ

ค. สนับสนนุการแก้ไขปัญหาของชาติ

ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

 

ข้อที่ 18. แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลักทั้งหมดกี่ด้าน ?

ก. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน

ข. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน

ค. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน

ง. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน

 

ข้อที่ 19. ข้อใดคือตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย ?

ก. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ Board band ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน

ข. ปริมาณความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกองทัพไทย มีจานวนน้อยลง

ค. ลดความซ้าซ้อนในการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองทัพไทย

ง. ถูกทุกข้อ

****************************************************

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

NEW PRODUCT

CATEGORY

หน้าที่เข้าชม2,242,018 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,657,241 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก